Дювиналь Жеремис Жаско

Duvinal Zheremis Zhasko

dob: 07.02.2012
sire: Slavjan Epsilon
dame: Duvinal Ufantal Ulariya
owner: Yasenkova NV (St. Petersburg)
kennel "Iz Zamka Priora"
     
  Duvinal Zheremis Zhasko
     
  Duvinal Zheremis Zhasko
     
  Duvinal Zheremis Zhasko
     
  Duvinal Zheremis Zhasko
   
 
PedigreePuppies