Duvinal Sebastjan Sejmur

Duvinal Sebastjan Sejmur

dob: 04.08.2010
sire: Helen Hoff Marlon Brando
dame: Duvinal Yamaridzh Yantara
owner: Pankratova E.V. /Moscow/
     
  Duvinal Sebastjan Sejmur
   
 
PedigreePuppies